Bihać: Održana sjednica Vlade USK, evo koje odluke su donesene

Vlada Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Murisa Halkića, ministra zdravstva i socijalne politike donijela je Odluku o usvajanju programa utroška transfera za zdravstvo kojom će za Kantonalnu bolnicu ,,Dr.Irfan Ljubijankić” iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu biti izdvojeno 950.000 KM za nadogradnju i proširenje kapaciteta postojećeg PACS/RIS sistema odjela Radiologije KB ,,Dr. Irfan Ljubijankić” te 1.193.000 KM finansijske pomoći za generalni remont postojećeg MRI aparata sa nadogradnjom.
Iz resora socijalne politike podržan je program grantova za materijalno-socijalnu pomoć, smještaj u ustanove zaštite, hraniteljstvo, civilne žrtve rata i porodiljske naknade iz budžeta Unsko-sanskog kantona 2022. godinu u iznosu 10. 038.000 KM. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava, iznos od 5.538.000 KM odnosi se na sredstva utvrđena u Budžetu USK a iznos 4.500.000 KM odnosi se na grant Federacije BiH – namjenska sredstva za civilne žrtve rata.
Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona primili su na znanje Informaciju o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja na području Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu Ministarstva unutrašnjih poslova USK.
U informaciji MUP-a USK navodi se da je vršnjačko nasilje prisutno na Unsko-sanskom kantonu i u porastu za 36,7%. Policija se i dalje susreće uglavnom sa posljedicama vršnjačkog nasilja, kada ono poprimi teže oblike, a pretpostavlja se da se jedan dio ovog nasilja i ne prijavi policiji. Za efikasno suzbijanje vršnjačkog nasilja veoma su bitne edukacije, kako policije tako i drugih institucija, roditelja, prosvjetnih radnika i sl. U 2021. godini vršnjačko nasilje najizraženije je bilo na području Grada Cazina (16), Grada Bihaća (11) i općine Bosanska Krupa (7) a sva evidentirana krivična djela su rasvijetljena uz profesionalan rad policije, kazao je ministar Nermin Kljajić.
Na današnjoj sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, utvrdila je odlukom da kantonalni pravobranilac ima tri zamjenika.
– Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona iz 1996.godine o utvrđivanju broja zamjenika kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu je utvrđeno da kantonalni pravobranilac ima dva zamjenika.
Ministarstvu pravosuđa i uprave se obratilo Kantonalno pravobranilaštvo Bihać podneskom kojim se od ovog Ministarstva traži da Vladi Unsko-sanskog kantona predloži izmjenu ove Odluke, pravdajući takav zahtjev povećanim obimom poslova, povećanim brojem parničnih predmeta, te povećanim brojem zahtjeva za pokretanje izvršnog postupka radi naplate sudske takse prinudnim putem. Ministarstvo pravosuđa i uprave je ovaj zahtjev Kantonalnog pravobranilaštva ocijenilo opravdanim, obrazložila je ministrica Sanja Mujakić.
Između ostalog, na 313. sjednici, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je i prijedlog programa utroška sredstava za štete u lovstvu u iznosu od 10.000 KM za nadoknade štete nastale od strane divljači po zaključenim sporazumima izmedu oštećenika, korisnika lovišta, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložilo je a Vlada odobrila utrošak granta za predškolsko obrazovanje za 2022. godinu u iznosu od 4.600.000 KM te granta za Katolički školski centar u iznosu od 560.000 KM.
Cazin.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.