Kako se oduprijeti porocima

Hvala Allahu, dž. š., Stvoritelju svega, neka je salavat i selam na Poslanika, s. a. v. s., na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve koji ga slijede do Sudnjeg dana.

 

Porok se najčešće definira kao svaka loša navika, koje se teško osloboditi. Uz to slijedi i objašnjenje da je porok moralni nedostatak, mahana i sklonost razvratnosti. S obzirom na to, spisak poroka je poprilično dugačak, ali, kad se govori o porocima, najčešće se misli na one koji su najštetniji i najrašireniji, kao što su: alkohol, droga, blud, kocka, konzumiranje duhana i sl. Nažalost, ti poroci – kao i neki drugi – danas su previše zastupljeni u našoj sredini, nanose ogromne štete pojedincu, porodici i društvu, a iz islamskog aspekta oni su grijeh i nepokornost prema našem Stvoritelju.

Zato je itekako potrebno govoriti o ovoj temi, kako bi se prisutnost i štetnost tih poroka u našoj sredini smanjila, kako bi se ovisnici riješili te napasti i kako se naša omladina ne bi zarazila tim porocima.

Prema islamskom učenju, Allah, dž. š., sve je stvorio radi čovjeka, pripremio mu sve potrebne uslove za normalan i dostojanstven život (Zemlja, Sunce, voda, zrak, hrana, piće…), dao mu mnoge blagodati i sposobnosti (život, zdravlje, razum, osjetila…), te mu slanjem Objave i poslanika ukazao šta je dobro a šta loše, radi dobra samoga čovjeka. Naime, sve što je Allah, dž. š., naredio ljudima to je za njihovo dobro i sreću na oba svijeta, a sve što im je zabranio to im je štetno i vodi ih nesreći i na Dunjaluku i na Ahiretu. Budući da nam je dao sve što posjedujemo, naš Stvoritelj od nas traži da Mu budemo u potpunosti pokorni – što i jeste osnovno značenje riječi islam – pa ko to prihvati, živjet će dostojanstveno i sretno na ovom, te će zaslužiti vječno uživanje na drugom svijetu, a ko odbije pokornost Njemu on će jadnim životom živjeti na Dunjaluku i vječno će biti kažnjavan na Ahiretu.

 

Imajući to sve u vidu, postavlja se pitanje zašto neki ljudi ipak sebi dozvole da odbiju pokornost Svemogućem Stvoritelju, te se upuštaju u razne vrste grijeha i odaju se porocima. Odgovor na to pitanje je: Ima više faktora koji čovjeka nagovaraju i vuku ka tome, među kojima su: šejtan (čiji je zadatak da nas odvodi od Pravoga puta), ljudske strasti i prohtjevi, društvo i sredina u kojoj se čovjek nalazi itd.

Zato nije lahko oduprijeti se svim tim pozivima, nagovaranjima i uvjeravanjima, ali je to ipak moguće. Ima više načina kako se to može postići, a ovom prilikom pokušat ćemo navesti najvažnije.

 

Biti svjestan štetnih posljedica poroka!

Tako npr., prema podacima relevantnih svjetskih institucija – prije svega Svjetske zdravstvene organizacije – u svijetu od posljedica alkohola godišnje umre oko dva ipo miliona ljudi, od bolesti uzrokovanih pušenjem umre oko šest miliona ljudi, u svijetu oko dvije stotine miliona ljudi koristi neku vrstu droge i trajno oštećuju svoje zdravlje, itd. Pored same štete po ljudsko zdravlje, odavanje porocima nanosi ogromne materijalne štete, kako pojedincu tako i zajednici, zatim, odavanje porocima razara porodice, pogoršava međuljudske odnose itd. Nažalost, u našoj zemlji sve je veći broj ovisnika o kocki, što rezultira raznim štetnim posljedicama. Tako npr., samo u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini na kocku i igre na sreću uplaćeno je skoro milijardu i sedam stotina dvadeset miliona bosanskih maraka! Teško je i zamisliti koliko je zbog te žudnje za lahkom dobiti unesrećeno porodica, koliko je djece bilo gladno ili se nije moglo školovati, koliko je ljudi upalo u dugove, kredite itd?!

 

Jačati svoju vjeru, svoj iman!

Praksa je pokazala da što čovjek ima jaču vjeru u Allaha, dž. š., i ostalo što kao musliman mora vjerovati, time lakše šejtanu može reći ne, lakše svoje strasti može ukrotiti i lakše može ne potpasti pod negativan utjecaj prijatelja i sredine u kojoj živi te, s druge strane, što je njegova vjera slabija, to su njegovi odbrambeni mehanizmi isto tako slabiji i lakše se takva osoba oda grijesima i porocima. Neki kažu da je nemoguće oduprijeti se porocima, ali je praksa ashaba pokazala da to nije tačno. Naime, nakon što je Uzvišeni Allah objavio: “O vjernici, vino, kocka, kumiri i strjelice za gatanje su odvratno šejtanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite!” (El-Ma'ide, 90), ashabi su prosuli svo vino i sav alkohol koji su posjedovali, te su se u potpunosti prestali baviti bilo kakvim vidom kocke i ostalim stvarima spomenutim u ajetu. Dakle, moguće je oduprijeti se porocima, samo treba imati jaku vjeru, odlučnost i upornost.

 

Jačati ljubav prema Allahu, dž. š., i Poslaniku, s. a. v. s.

Što nam je ta ljubav jača, lakše ćemo činiti dobra djela a kloniti se loših. Islam nas uči da najviše trebamo voljeti Uzvišenog Allaha, a zatim Poslanika, koji je, između ostalog, kazao: “Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude mene više volio od svoje djece, roditelja i svih ljudi! (Buhari, Muslim i drugi)

 

Temeljito i srčano obavljati propisane ibadete!

Interesantno je da Allah, dž. š., u Kur'anu govori o praktičnim efektima od propisanih ibadeta, još na ovome svijetu. U tom smislu On govori da “namaz odvraća od pokvarenih i pokuđenih djela” (El-‘Ankebut, 45), da je post propisan da bi ljudi bili bogobojazni (El-Bekare, 183), da se davanjem zekata čisti ljudska duša i imetak (Et-Tevbe, 103), itd. Dakle, što vjernik iskrenije i temeljitije obavlja ibadete, to će mu više pomoći, između ostalog, i u borbi protiv raznih poroka.

 

Biti čvrsto uvjeren da Allah vidi sve što radimo i da ćemo odgovarati za svako, pa i najmanje djelo!

Uzvišeni u tomsmislu kaže u Kur'anu Časnom: “Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga; a ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga!” (Ez-Zilzal, 7-8) Kada se dođe do polaganja računa na Ahiretu, mnogi će tražiti da se makar malo vrate na ovaj svijet pa da urade koje dobro djelo, ali će tada biti kasno! Zato se prisjećanjem polaganja računa na Ahiretu lakše može šejtanu i porocima reći ne.

 

Biti svjestan da svakog časa možemo otići sa ovoga svijeta!

Mnogi ljudi sami sebe varaju misleći da će još dugo živjeti i da će biti vremena za pokajanje i povratak Pravome putu, pa zato sebi dozvoljavaju činjenje grijeha. Međutim, mnogi slučajevi iznenadne smrti, pa i mlađih osoba, treba da nas opomenu da niko od nas ne zna kada će mu nastupiti smrtni čas, te da za njega stalno trebamo biti spremni.

 

Pokajati se za loša djela i poroke!

Naš Stvoritelj najbolje poznaje ljudsku prirodu i da je čovjek sklon griješenju, ali ga poziva da se pokaje za svoje grijehe i zatraži oprost od Allaha, pa ako mu On primi pokajanje, onda će ti grijesi biti izbrisani, kao da ih čovjek nikada nije ni počinio!

O vrijednosti pokajanja Muhammed, s. a. v. s., kaže: “Svi Ademovi potomci su grješni, a najbolji grješnici su oni koji se kaju!” (Tirmizi)

 

Upućivati dove Allahu, dž. š., da pomogne u borbi protiv poroka!

Koliko god čovjek počinio grijeha, ne smije gubiti nadu u Allahovu milost i treba Mu se obraćati sa dovom da mu pomogne da se riješi grijeha i poroka. O vrijednosti dove Allah, dž. š., kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu; odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka se oni odazovu pozivu Mome i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekare, 186)

Biti u dobrom društvu a izbjegavati loše društvo i sve što vodi činjenju poroka, jer će se na taj način lakše oduprijeti porocima!

U tom smislu, Poslanik, s. a. v. s., lijepo kaže: “Čovjek je vjere svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda ko mu je prijatelj!” (Tirmizi)

Rad na suzbijanju poroka obaveza je svih, shodno mogućnosti svakog čovjeka i svih institucija.

 

Borba protiv poroka ne smije biti obaveza samo onih koji su njima već zaraženi, nego i roditelja, prijatelja, odgojno-obrazovnih ustanova, policijskih službenika, rukovodećih ljudi na raznim položajima, te zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti, jer su svi oni dijelom odgovorni za veliku raširenost poroka u našem društvu.

Molimo Uzvišenog Allaha da se pošast poroka u našem društvu smanji, da se ovisnici o porocima oslobode te ovisnosti, da zajednički djelujemo na suzbijanju poroka i ostalih društvenih zala, te da u svemu slijedimo Pravi put islama i tako zaslužimo sreću i Dunjaluka i Ahireta!

Amin.

Autor :Ahmed Adilović – Nakon završene Gazi Husrev-begove medrese, diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je i magistrirao i doktorirao iz oblasti tefsirskih znanosti. Od maja 2014. godine obavlja dužnost muftije travničkog.

islam.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *