CazinUSK

Nova prijava protiv bivšeg direktora ZZO USK: Handanagić oštetio Zavod za više od 25.000 KM?

U Tužilaštvu USK zaprimljena je još jedna prijava protiv bivšeg direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Unsko-sanskog kantona (USK),  Almina Handanagića, kadra SDA, koji je prošle godine smijenjen sa ove funkcije, saznaje Normala.ba.

Prijava je kristalno jasna sa bezbroj lako dokazivih, tačnije, od strane drugih bh institucija dokazanih činjenica.

Radi se o kazni od 25.000 KM koju je ZZO USK  zbog nezakonitog rada Handanagića  platio  Konkurencijskom vijeću BiH 2016.godine. Handanagić je  svojim netransparentnim radom i trgovinom uticajem oštetio  ZZO USK za ovu sumu.

Istovremeno je u  ovom slučaju koji je očigledno skrivan od očiju javnosti  zbog nezakonitog Handanagićevog djelovanja i pogodovanja drugim firmama u javnom postupku uništio i odveo u stečaj bihaćku firmu koja se bavila prometom ortopedskim pomagalima.

Kazna od 25.000 KM jedna jeod najviših koju je izreklo  Konkurencijsko vijeće BiH jer je uzelo u obzir namjeru i dužinu trajanja povreda Zakona kao i posljedice na tržišnu konkurenciju.

Ovu kaznu tadašnji direktor ZZO  USK Almin Handanagić platio  je (naravno sa računa ZZO ) tek kad je Konkurencijsko vijeće BiH zaprijetilo blokadom računa ZZO USK.

Kao što je poznato Almin Handangić je nedavno pravosnažno osuđen  na Općinskom sudu u BIhaću zbog nezakonitog zašpošljavanja u ZZO USK (priznao je krivnju) i dobio  kaznu zatvora  od godinu sa rokom provjere od dvije godine uz zabranu obavljanja rukovodećih funkcija u javnim ustanovama i preduzećima u FBiH u trajanju od tri godine.

Taman toliko dugo koliko Handagiću traje mandat zastupnika u Skupštini, te mu ova presuda  zasigurno nije teško pala.

Pred Tužilaštvom USK je novi  “domaći  zadatak”,a eventalna nova  optužnica protiv nekadašnjeg “tender efendije”  ZZO USK mogla  bi u konačnom pravosudnom postupku značiti  i efektivnu  zatvorsku kaznu.

No, ne treba prejudicirati i biti ptica zloslutnica .

Ipak je Handanagić ugledni  “narodni ” zastupnik sa  visokim primanjima u Skupštini , ljekar -specijalist  koji uz dobro plaćeni posao u Kantonalnoj bolnici stigne odraditi i “siću”  u KPZ Luke gdje takođe liječi bolesne zatvorenike (slučajno je direktor  KPZ-a njegov stranački kolega kome je Handagić zaposlio sina u ZZO USK),a ponajviše  i predsjednik SDA Cazin.

U drugom dijelu teksta, podsjetićemo kako je bivši direktor  Almin Handanagić  “opelješio”  ZZO USK za 25.000 KM. Naglašavamo kako  je ukupna suma uludo izgubljenih budžetskih sredstava i veća, jer se  vajni direktor  Handanagićna rješenje Konkurencijskog vijeća BiH žalio Sudu BiH, pri čemu  je angažirao privatnog  advokata iz Cazina (onog istog koji ga je zastupao u privatnoj tužbi  protiv  apotekarice Aide Alagić) iako ZZO USK vjerovali ili ne ima 11 diplomiranih pravnika!!?

Sud BiH je glatko odbio  žalbu.

Novčana kazna

-Utvrđuje se   da je  je Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, 5. Korpusa 10, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina svojim djelovanjem od dana 27.04.2015. godine narušavao tržišnu konkurenciju na tržištu proizvodnje i isporuke ortopedskih i drugih pomagala predviđenih Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 8/10 i 19/11) na području Unsko-sanskog kantona do dana 26.01.2016. godine, dovođenjem privrednog subjekta “ORTHO LIFE” d.o.o. Bihać, Sarajevska broj 8., 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju u smislu člana 4. stav (1) tačke d) Zakona o konkurenciji-stoji  u rješenju Konkurencijskog vijeća BiH od 16.februara 2016.godine objavljenom u Službenom glasniku BiH, broj 26/16.

Njime je izrečena  novčana kazna ZZO USK  od 25.000 KM prema članu 48.stav 1, tačka a Zakona o konkurenciji koju je Zavod  bio dužan u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Rješenje je zaprimljeno 29. februara  a kazna  nije plaćena do 8. marta  kada je bio posljednji rok.

Na  propust ih upozorava Konkurencijsko  vijeće BiH aktom od 29.marta 2016.godine, preciznije, urgencijom za izvršenje obaveze.

-U slučaju da se izrečena novčana kazna ne plati u navedenom roku ista  će se naplatiti prisilnim putem, u smislu odredbi člana 47. Zakona o konkurenciji, uz obračunavanje kamate za vrijeme prekoračenja roka, prema važećim propisima u BiH- stoji u dopisu  sa potpisom predsjednice Konkurencijskog vijeća Arijane Regoda-Dražić.

-ZZO USK nam je saopćio  na sastanku 7.jula 2015.godine da ne može sa nama zaključiti ugovor jer ne ispunjavao uslove iz Javnog poziva od 29.decembra 2014.godine, jer je  juna 2015.godine obustavljen  rad naše specijalizirane trgovine na malo, Rješenjem Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, a to je  bio  jedan od uslova u Javnom pozivu- navodi  jedan od suvlasnika sada već ugašene firme »Ortho Life«  u izjavi koju je dao Konkurencijskom vijeću BiH.

Istovremeno, ostale ortopedske  firme koje su učestvovale na ovom  javnom pozivu  isporučivale su   robu  iz svojih veleprodajnih  objekata uz  bezgotovinsko plaćanje.

Argument »Ortho Lifea« protiv  odluke ZZO USK da ih onemogući  u  potpisivanju ugovora  bio je i član 11. stav 1 Pravilnika o *proizvodnji i prometu medicinskih sredstava (“Službeni glasnik BiH”, broj 71/12) koji  kaže  da isporuku medicinskih sredstava prema Zavodu mogu vršiti samo veletrgovci i proizvođači medicinskih sredstva, u koje se ubraja(la) i firma »Ortho Life.

U  tom periodu 31  ratni vojni invalid sa USK  koji koristi ortopedska pomagala  peticijom je tražio  da  svoja prava može ostvariti preko firme »Ortho Life« zbog blizine, jer se nalazi u centru Bihaća.

Opstrukcije »Ortho Lifea«, pogodovanje drugima

Direktor  ZZO USK Almin Handangić  je 28.januara 2015. godine potpisao ugovor sa  ortopedskim firmama   koje nisu ispunjavale uslove iz  Javnog  poziva  što je vidljivo  iz  njihove dokumentacije jer  je zbog njih produžavao rokove kako  bi isposlovali odgovarajuća rješenja od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Rješenja Agencije za  (od ZZO USK povlaštene) firme  izdata  su u vremenu  kada je produžen rok za dostavljanje dokumentacije.

Konkretno, ZZO USK je dana 12.januara 2015. godine produžio  rok za predaju dokumentacije do 19.januara kako bi firma »Ortho Medico« d.o.o. iz Cazina u produženom roku uspjela obezbijediti potrebnu registraciju proizvoda i druge dozvole.
-Inače  svi tenderi   ZZO USK od 1.januara do 28.februara 2015. našu su  firmu  doveli u diskriminirajući položaj  jer  se u  svim lotovima  tražio promet u  predmetnom segmentu  za protekle dvije godine, odnosno  od početka poslovanja ako je dobavljač registriran, a mi kao novoosnovana firma nismo mogli učestvovati  na tenderima , jer nismo ni imali promet koji je tražen- objašnjava dalje suvlasnik ugašene firme “Orto Life”.

Istovremeno, direktor Handanagić je  sa  povlaštenim  isporučiocima iz 2103. i 2014. godine kojima su ugovori istekli  31.12. 2014. potpisao anekse ugovora  koji su nesmetano  nastavili isporuku ortopedskih i higijensko –sanitetskih pomagala na USK, iako je  »Ortho Life«  upozoravao nadležne institucije   na  ovo kršenje zabrane podugovaranja.

To je bio i razlog što je direktor ZZO USK odbijao bilo kakvu suradnju  sa  bihaćkom firmom »Ortho LIfe«.

Kako  se poslovalo sa ZZO USK, ako imaš povlašteni  položaj, pokazuje slučaj firme »Bauernfeind« d.o.o. Bihać  koji je sklopio  kao glavni dobavljač ugovor  sa ZZO USK u vrijednosti 1.456.605 KM, a onda vršio podugovaranje u julu 2013. sa više ortopedskih firmi što je zabranjeno.

U svim tada provedenim javnim nabavkama  ortopedskih i drugih pomagala u tenderskoj dokumentaciji je bilo naglašeno da dobavljačima nije dozvoljeno podugovaranje.

ZZO  USK je  bio upoznat  sa podugovaračkim postupcima, ali nije  reagirao.

Štaviše, predstavnici  ZZO USK,tačnije komisija  Zavoda, bila je prisutna  prilikom primopredaje  ortopedskih pomagala krajnjim korisnicima a primopredaju su vršile firme sa kojima ZZO USK nije potpisao ugovor o isporuci- radilo se o firmama koje je kako podugovarače angažirao  »Bauernfeind«.d.o.o. Bihać.

Da  je protiv firme   »Ortho Life« u ovom  slučaju  , sudeći  po  »scenariju« ,  djelovala udružena  zdravstveno-farmaceutska  »mafija« potvrđuje  suspektna  koincidencija  sa  datumima  određenih  »događanja«.

-Dana 26 .januara 2015. ZZO USK svojim aktom  poziva  firmu »Ortho Life« da  potpiše  ugovor o izradi/isporuci ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima ZZ0 USK dana 28. januara 2015. , po objavljenom Javnom pozivu od dana 29.12.2014. godine budući da zadovoljava uslove tražene navedenim Javnim pozivom.

-Dana 28.januara 2015. godine ZZO USK svojim aktom  obavještava firmu »Ortho Life« da ne mogu zaključiti ugovor jer je ZZO USK uvidom u sadržaj web stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine u rubrici “Inspektorat” utvrdio da je »Ortho Life »  privremeno zabranjena proizvodnja i promet medicinskim sredstvima na veliko, te da  zabrana važi od 27. januara 2015. godine !? Ova privremena mjera je ukinuta u maju iste godine,  ali ZZO  USK je odbio  da  zaključi  ugovor sa  firmom »Ortho Life« čime je ona oštećena  za oko 20 posto udjela u tržištu ortopedskim pomagalima na USK.

-Dana 5.juna 2015. godine po anonimnoj prijavi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, obustavilo je rad specijalizirane prodavnice na malo medicinskim sredstvima privrednog subjekta Ortho Life.  Ova zabrana trebala je poslužiti  takođe kao argument ZZO USK da ne  zaključi ugovor  sa firmom »Ortho LIfe«, ali  je Konkurencijsko vijeće BiH   u svom konačnom  rješenju oborilo i ovaj »argument«  direktora ZZO USK Almina Handanagića.

-Ovdje su slučajnosti isključene.

Epilog

Evo šta je, u kraćim crtama, Konkurencijsko vijeće BiH  zaključilo  o, to možemo sada tako nazvati,  aferi   koju je ZZO USK napravio sa onemogućavanjem poslovanja firmi »Ortho Life« iz  Bihaća.

-»Ortho LIfe« je u momentu raspisivanja javnog poziva ispunjavao zakonske uslove,ali prije  zaključenja ugovora  Inspektorat Agencije za lijekove i medicinska sredstva privremeno je zabranio firmi »Ortho Life«  obavljanje djelatnosti  proizvodnje i prometa na veliko medicinskim sredstvima.

-Veletrgovci i proizvođači medicinskih sredstava u koje spada i »Ortho Life« ne moraju imati maloprodajni  objekat za promet medicinskih sredstava  na malo, jer je to  jasno iz  Pravilinika MInistarstva civilnih poslova BiH donesenog 11. septembra 2012.godine, a obrazloženje ZZO USK da je to u interesu krajnjih korisnika  je besmisleno ( izraz »besmisleno« upotrijebilo je Konkurencijsko vijeće BiH, nap. nov.) jer »Ortho Life« ima  sjedište u Bihaću i pacijenti svaog trenutka mogu izvršiti uvid u medicinska pomagala

-ZZO USK je 28.januara 2016. godine raspisao novi javni  poziv  za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora  za  proizvodnju i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim licima za 2016.godinu,a uvidom u ovaj javni poziv Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je ZZO  USK izbacilo  kao uslov  posjedovanje maloprodajnog objekta na području  istog kantona. To je  bila potvrda i priznanje  ZZO USK da je svojim prethodnim djelovanjem  kršio  Zakon prema firmi »Ortho Life«.

Epilog 2019. godine:

Almin Handanagić smijenjen je krajem 2018. godine prije isteka  mandata  sa pozicije direktora ZZO USK zbog lošeg poslovanja  i započetih istraga  u Tužilaštvu USK zbog sumnjivih poslova  u javnim pozivima i pregovaračkim postupcima.

Upravni odbor ZZO USK, izvršna i zakonodavna vlast  USK, kao ni Tužilaštvo USK nisu  se bavili   ovom zloupotrebom ovlasti smijenjenog direktora  ZZO USK  koji je svojim postupcima  oštetio  ZZO USK za najmanje  25.000 KM, mada je novčana šteta daleko veća, jer se u  nju trebaju obračunati, kako napisasmo, i troškovi  tužbe Sudu BiH protiv  Konkurencijskog vijeća BiH taj upravni spor  ZZO USK je izgubio.

Firma » Ortho Life« je prestala da postoji, a njeni vlasnici se danas  nalaze na Birou rada Bihać.

Almin Handanagić je zastupnik SDA u Skupštini USK u mandatu 2108-2022.

normala.ba

Tagovi

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Close